Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN- Schelfhorst Meubels en Maatwerk 2023

Deze algemene voorwaarden van Schelfhorst Meubels en Maatwerk zijn van toepassing op alle

offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door; Schelfhorst Meubels en Maatwerk, gevestigd

aan de Sint Josephstraat 28 te Berkel–Enschot.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op

afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij van Schelfhorst

Meubels en Maatwerk Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de

toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door van Schelfhorst Meubels en Maatwerk van de hand

gewezen.

1.2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en Schelfhorst

Meubels en Maatwerk. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van werk.

1.3. Door een bestelling te plaatsen of akkoord te gaan met de offerte, accepteert koper gebonden te

zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn

overeengekomen (mail) en bevestigd door van Schelfhorst Meubels en Maatwerk.

1.5. De algemene voorwaarden kunnen tevens te allen tijde worden geraadpleegd via de website.

1.6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering, huur/verhuur en/of

verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers.

1.7. Indien één artikel of een gedeelte daarvan nietig of vernietigbaar wordt geacht, blijft het overige

van kracht.

1.8. Op alle overeenkomsten tussen van Schelfhorst Meubels en Maatwerk en koper waarop deze

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. TEKENINGEN

2.1. De tekeningen die gemaakt zijn blijven ten alle tijden eigendom van Schelfhorst Meubels en

Maatwerk.

2.2. De intellectuele eigendomsrechten over de tekeningen berusten bij Schelfhorst Meubels en

Maatwerk.

2.3. De tekeningen worden niet op schaal gemaakt, deze zijn enkel bedoeld om voor de klant een

beeld te creëren van hoe het meubel er uit komt te zien. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de

indeling.

2.4. Indien klanten zelf een tekening meenemen of een meubel nagemaakt willen hebben is dit op

eigen risico. Schelfhorst Meubels en Maatwerk zal zorg dragen om het zo identiek mogelijk na te

maken, maar in verband de diverse houtsoorten waar wij mee werken kan het altijd zijn dat er

bepaalde afwijkingen zijn van het bestaande ontwerp van de klant.

3. ACCORDEREN

3.1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kunnen niet worden opgezegd na het

accorderen van de offerte.

3.2. Met het accorderen van de offerte gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van

Schelfhorst Meubels en Maatwerk.

3.3. Accordering gaat gepaard met een aanbetaling van 50 procent van de aankoopsom. Pas vanaf

het moment dat de aanbetaling voldaan is bij Schelfhorst Meubels en Maatwerk gaat de levertijd in,

tenzij anders afgesproken. Op dat moment gaat het ontwerp en bijbehorende afspraken naar de

werkplaats. Wijzigingen die na het accorderen van een offerte worden door de klant worden

gemaakt zijn op eigen risico van de klant.

4. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

4.1. Schelfhorst Meubels en Maatwerk is niet verplicht wijzigingen na de totstandkoming van de

overeenkomst te accepteren.

4.2. Wijzigingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

4.3. Indien Schelfhorst Meubels en Maatwerk de wijzigingen accepteert, kan Schelfhorst Meubels en

Maatwerk wijzigingskosten in rekening brengen.

4.4. Schelfhorst Meubels en Maatwerk is niet aansprakelijk voor wijzigingen die na accordering door

de klant worden doorgegeven, behoudens opzet of grove schuld. Wijzigingen komen voor rekening

en risico van de klant.

5. LEVERINGSTIJD

5.1. De levertijd van maatwerk meubels bedraagt circa 8 weken vanaf het moment van accorderen

en ontvangen van de aanbetaling tenzij elders is afgesproken.

6. LEVEREN

6.1. Wanneer de klant ervoor kiest om het meubel op te komen halen bij Schelfhorst Meubels en

Maatwerk in Berkel-Enschot is Schelfhorst Meubels en Maatwerk niet meer verantwoordelijk voor

het meubel op het moment dat het meubel het pand verlaat.

6.2. Bij levering en montage van een meubel is Schelfhorst Meubels en Maatwerk enkel en alleen

aanwezig voor het desbetreffende meubel. Meubels of spullen die in de weg staan dienen door de

klant zelf worden weggehaald

6.3. Wanneer er geboord moet worden in muren, vloeren of tegels en er wordt door de klant niet

aangegeven op welke plek dit kan zijn, is Schelfhorst Meubels en Maatwerk niet aansprakelijk voor

schade.

7. OVERMACHT

7.1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, andere natuurrampen, belemmeringen

door derden zoals bijvoorbeeld bij stakingen, belemmeringen in het openbaar vervoer, oproer,

oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land herkomst van de materialen, uitsluitingen,

verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Schelfhorst Meubels en Maatwerk of de

koper, niet of niet tijdige leveringen door leveranciers van Schelfhorst Meubels en Maatwerk, ex – en

importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in

het bedrijf of in de vervoersmiddelen van Schelfhorst Meubels en Maatwerk, dan wel in het vervoer

bij door Schelfhorst Meubels en Maatwerk voor dat vervoer ingeschakelde derden zijn

omstandigheden waarin de koper geen recht op schadevergoeding jegens Schelfhorst Meubels en

Maatwerk kan doen gelden.

7.2. Bij overmacht hebben wij het recht om hetzij de termijn van de aflevering der goederen met de

duur der overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te

annuleren, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige

schadevergoeding.

7.3. Onder de overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

7.4. Zodra en indien de bijzondere omstandigheden zich niet meer voordoen zullen koper en